วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทย

ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทย
 1. เป็นวัฒนธรรมที่นับถือระบบเครือญาติ
 2. เป็นวัฒนธรรมที่เชื่อถือในการบุญการกุศลในเทศกาลต่าง ๆ
 3. เป็นวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม
 4. เป็นวัฒนธรรมที่มีแบบแผนพิธีกรรม  มีขั้นตอนต่าง ๆในการประกอบพิธี
 5. เป็นวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนาน  การละเล่นที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของงาน   
 6. เป็นวัฒนธรรมผสมผสานของวัฒนธรรมชาติอื่น ๆเข้าผสมผสานด้วย

2 ความคิดเห็น:

 1. ลักษณะที่เด่นที่สุดของวัฒนธรรมในสังคมไทย

  ตอบลบ
 2. ลักษณะที่เด่นที่สุดของวัฒนธรรมในสังคมไทย

  ตอบลบ