วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทย

ลักษณะเด่นของวัฒนธรรมไทย
  1. เป็นวัฒนธรรมที่นับถือระบบเครือญาติ
  2. เป็นวัฒนธรรมที่เชื่อถือในการบุญการกุศลในเทศกาลต่าง ๆ
  3. เป็นวัฒนธรรมแบบเกษตรกรรม
  4. เป็นวัฒนธรรมที่มีแบบแผนพิธีกรรม  มีขั้นตอนต่าง ๆในการประกอบพิธี
  5. เป็นวัฒนธรรมที่นิยมความสนุกสนาน  การละเล่นที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของงาน   
  6. เป็นวัฒนธรรมผสมผสานของวัฒนธรรมชาติอื่น ๆเข้าผสมผสานด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น